Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

(Warszawa, ul. Dewajtis 5)

Cardinal Stefan Wyszyński University in Warsaw

(Warsaw, 5, Dewajtis Street)

VII Międzynarodowa Konferencja Interdyscyplinarna

7th International Interdisciplinary Conference

Stańczyk - jpg.

 

„Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość”

(18-19 października 2018)

Subject – Identity, Consciousness, Independence

(October, 18-19th, 2018)

 

Dzień I / Day One

18 października 2018, czwartek, sala 223 / Thursday, 18th October 2018, room 223

Sesja I / Session I

9.00-13.00

Filozofia i metodologia / Philosophy and Methodology

(1) Manfred Frank (Eberhard Karls Universität Tübingen), From ‘Fichte’s Original Insight’ to a Moderate Defense of ‘Self-Representationalism’, (Gość specjalny – Key-note speaker) [Lecture and discussion] (60 min.)

Krótka przerwa / Short intermission (10 min.)

(2) Wadim Chally (Kaliningrad, Immanuel Kant Baltic Federal University), Kant’s Idea of Humanity and its Contemporary Interpretations (20 min.)

(3) Marcin Poręba, (Warszawa, UW), Podmiot i przestrzeń [Subject and space] [English handout] (20 min.)

(4) Paweł Tambor (Lublin, KUL), The Role of the Subject and Scientific Community in Modern Cosmology. Two Thinking Styles in the Fleck Sense in the Context of the Emergence of the Idea of the Expanding Universe (20 min.)

11.10 – 11.30 Przerwa / Coffee break (20 min.)

(5) Magdalena Saganiak (Warszawa, UKSW), Podmiotowość rozszerzająca się – kilka projektów tożsamości w polskiej kulturze romantycznej [Expanding Subjectivity – Some Conceptions of Identity in Polish Romantic Culture] [English translation in writing] (20 min.)

(6) Justyna Nowotniak-Poręba (Warszawa, SGH), Guessing what a Subject Could Be: Men on Woman (20 min.)

(7) Anna Czajka-Cunico (Warszawa, UKSW, Genua), Koncepcja podmiotowości w „Duchu utopii” Ernsta Blocha [The concept of identity in Ernst Bloch’s „The Spirit of Utopia”] (20 min.)

Dyskusja / Discussion (30 min.)

13.00-14.00 Przerwa, obiad / Dinner break

Sesja II/ Session II

14.00-17.50

Uroczysta sesja poświęcona 100. rocznicy odzyskania niepodległości Polski /Ceremonial Session on the Occasion of the 100th Anniversary of Poland’s Regaining Independence

Chwila poezji / Poetry moment (20 min.)

Występ Aktora Teatru Narodowego w Warszawie Marcina Przybylskiego/ Performance of the Actor of The National Theatre in Warsaw Marcin Przybylski

(1) Bogusław Dopart (Kraków, UJ), Państwo czy naród? O podstawowej alternatywie myśli polskiej XIX wieku [The State or the Nation?: Some remarks on the fundamental alternative of Polish XIXth-century thought], (Gość specjalny – Key-note speaker) [English handout] (20 min.)

(2) Iveta Leitane (Riga Center for Judaic Studies, University of Latvia), SELF of the Nation: an Extended Idea of the Enlightenment Project? (20 min.)

(3) Magdalena Woźniewska-Działak (Warszawa, UKSW), Inteligencki projekt patriotyzmu. Rozprawa „O miłości ojczyzny” Karola Libelta [Karol Libelt’s project of patriotism] [English handout] (20 min.)

(4) Piotr Majewski (Warszawa, UKSW, NIMOZ), National Heritage: Protection, Restitution and Memorising (Museums in Poland 1918-2018) (20 min.)

Dyskusja (20 min.)

16.00 – 16.20 Przerwa / Coffee break (20 min.)

(5) Maria Jolanta Olszewska (Warszawa, UW), Poetycka lekcja historii, czyli „Podróże do Polski” Jarosława Iwaszkiewicza [Poetic history lesson: „Journeys to Poland” by Jarosław Iwaszkiewicz] [English handout] (20 min.)

(6) Wojciech Kudyba (Warszawa, UKSW), Tożsamościowe podróże Jana Polkowskiego [Journeys in search of identity in the Jan Polkowski’s poetry] [English translation in writing] (20 min.)

(7) Małgorzata Komorowska (Warszawa, UMFC), Stanisław Moniuszko i jego polska tożsamość [Stanisław Moniuszko and his Polish identity] [Music examples; English handout] (20 min.)

(8) Katarzyna Szymańska-Stułka (Warszawa, UMFC), Tożsamość twórcy i badacza w muzyce u progu nowego stulecia niepodległości [Artistic identity. Composer and music researcher nowadays] [Music examples; English handout] (20 min.)

Dyskusja (20 min.)

18.00-19.30

Wspólna wieczerza i rozmowy / Supper for all Participants – Sharing food and thought

Polskie pieśni legionowe (1914-18) i patriotyczne zaśpiewa/Polish army (1914-18) and patriotic songs: Maciej Klociński

 

Dzień II / Day Two

19 października 2018, piątek, sala 223 / Friday, 19th October 2018, room 223

Sesja III / Session III

9.00 – 14.00

Literatura i sztuka / Literature and Art

(1) Ian Dennis (University of Ottawa), Global to Local: Two Models of Romantic Identity [Lord Byron and William Wordsworth], (Gość specjalny – Key-note speaker) [Wykład i dyskusja / Lecture and discussion] (60 min.)

(2) Bardo Maria Gauly (Katholische Universität Eichstätt-Ingolstad), Ovidfiktionen – Der Dichter am Schwarzen Meer (20 min.)

(3) Filip Doroszewski (Warszawa, UKSW), Caesar, the ruler of the world. Dionysiac identity of the leader in Plutarch’s „Life of Caesar” (20 min.)

(4) Federico Della Corte (Warszawa, UKSW, e-Campus, Novedrate), Alter Ego in Arcadia (20 min.)

(5) Jadwiga Majewska (Kraków, UJ), Taneczne solo „praktykowanie siebie”… dla innych, albo ciało niepodległe. [A dance solo „practicing self” … for others, or an independent body]  [English handout] (20 min.)

Dyskusja / Discussion (20 min.)

11.20 – 11.40 Przerwa / Coffee break (20 min.)

(6) Bernadetta Kuczera-Chachulska (Warszawa, UKSW, IBL PAN), Problem tożsamości osoby w polskiej myśli antropologicznej [Problem of person’s identity in Polish anthropological thought] [English handout] (20 min.)

(7) Paweł Kuciński (Warszawa, UKSW), Podmiotowość awangardowa? Koncepcje w dwudziestoleciu międzywojennym [Avant garde identity? – Some concepts in the interwar period] [English handout] (20 min.)

(8) Dorota Heck (Wrocław, UWr), Konstruktywistyczny konserwatyzm? Od „twórczego konserwatyzmu” Andrzeja Kijowskiego do aplikacji ANT Brunona Latoura [Conservatism as constructivism: From the „creative conservatism” of Andrzej Kijowski to application of Actor-Network Theory of Brunon Latour] [English handout] (20 min.)

(9) Halszka Leleń (Olsztyn, UWM), Narrative Identity and the Issue of Intersubjectivity in „Vinland” by George Mackay Brown (20 min.)

(10) Petya Ivanova (University of Veliko Turnovo of St. Cyril and St. Methodius), Multiple Beginnings and Missing Ends: Reading Identity in Rabih Alameddine’s „Novel I, the Divine” (20 min.)

Dyskusja / Discussion (20 min.)

14.00 – 15.00 Przerwa, obiad / Dinner break

 

Sesja IV / Session IV

15.00 – 19.30

Jednostka, język, społeczeństwo / Individual, Language, Society

(1) Eric Gans (University of California Los Angeles), The Communal Individual Subject [Generative Antropology], (Gość specjalny – Key-note speaker) [Wykład i dyskusja / Lecture and discussion] (60 min.)

Krótka przerwa / Short intermission (10 min.)

(2) Teresa Dobrzyńska (Warszawa, IBL PAN), Podmiot uzyskujący tożsamość poprzez wybór wartości i uczestnictwo w dialogu [Subject gaining an identity through choice of values and dialog] [English handout] (20 min.)

(3) Dominic Mitchell (University of Bath), Language: Technological in Use, Political in Origin (20 min.)

(4) Magdalena Złocka-Dąbrowska (Warszawa, UKSW), Mythical Transfers as „Figures of Memory” in Reference to Human Cognitive Identity (20 min.)

Dyskusja / Discussion (20 min.)

17.30 – 17.50 Przerwa / Coffee break (20 min.)

(5) Joanna Kurczewska (Warszawa, IFiS PAN), Od „małych ojczyzn” do ojczyzny [From „small homelands” to the homeland] (Gość specjalny – Key-note speaker) [English abstract] (20 min.)

(6) Nuno da Silva Jorge (Lisboa, Escola Superior de Comunicação Social), Political Representation and Democracy: a Difficult Relationship (20 min.)

(7) Piotr Dejneka (Warszawa, UKSW), Civic Society and Populism. On the Importance of Common Coexistence of the Incommensurable Ideas in Modern Democratic Societies (20 min.)

(8) Mateusz Werner (Warszawa, UKSW), Formy rozpadu, formy integracji. Kulturowe symptomy zbiorowej tożsamości w dzisiejszej Polsce [Disintegration and integration. Cultural symptoms of social identity in contemporary Poland] [English handout] (20 min.)

Dyskusja / Discussion (20 min.)

19.30 Zakończenie / Closing of the Conference

ACCOMPANYING  EVENTSOVERTURE 17 października 2018, środa, godz. 17.00, sala 223Thursday, 17th October 2018, 5 p.m., room 223Prof. Manfred Frank(Tübingen Universität)

SubJektivität und Selbstbewusstsein

PODMIOTOWOŚĆ I ŚWIADOMOŚĆ SIEBIE Lecture in German with discussion in German, English and PolishPolish translation and German and English preliminary materials available in printing  CODA ACCOMPANYING  EVENT20 października 2018, sobota, godz. 10.00, sala 223Saturday, 20th October 2018, 10 a.m., room 223Prof. Eric Gans(University of California Los Angeles)

Why we Need a New Way of Thinking

DLACZEGO POTRZEBUJEMY NOWEGO SPOSOBU MYŚLENIA?

Lecture in English with discussion in English and Polish      

Serdecznie zapraszają: / You are cordially invited by:

 

 

Członkowie Honorowego Komitetu Organizacyjnego / Members of the Conference Program Council – prof. Bohdan Cywiński, prof. Krzysztof Dybciak, prof. Joanna Kurczewska, prof. Jadwiga Puzynina, prof. Andrzej Rottermund.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego / Members of the Conference Organising Committee – prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak, prof. UW Marcin Poręba, prof. dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski, dr Piotr Dejneka, dr Halszka Leleń, dr Dominik Sulej, mgr Łukasz Kucharczyk.