Image

dr hab. Magdalena Saganiak

Katedra Teorii Literatury, od 2017 roku: Zakład Metodologii Badań Literackich
Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Profil w Polskiej Bibliografii Naukowej »
Numer ORCID: 0000-0001-5127-9441

Dorobek naukowy

PUBLIKACJE NAUKOWE

Książki autorskie

(1) Mistyka i wyobraźnia. Słowackiego romantyczna teoria poezji, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo 2000 (druk 2002), 320 stron [na podstawie pracy doktorskiej].

(2) Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009, 442 strony [rozprawa habilitacyjna].

(3) Strukturalizm. Pytania otwarte, red. nauk. Dominik Sulej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, 233 stron, ok. 442 000 znaków, ISBN 978-83-65673-39-1.

(4) Logos Słowackiego, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, ISBN 978-83-8090-899-4 (wersja drukowana) ISBN 978-83-8090-874-1 (wersja elektroniczna).

W przygotowaniu:

(5) [Transcendentalna] pozycja podmiotu w dziele literackim

Dział czasopisma pod redakcją

Artykuły i rozprawy, red. Magdalena Saganiak i Magdalena Rudkowska, "Wiek XIX" VIII (L) 2015, s. 9-429, 420 stron, ok. 1 050 000 znaków

Książki literackie pod redakcją

(1-5) seria "Lasu Rzeczy"; 5 debiutanckich tomików poetyckich: 
Katarzyna Bujnowska, Zeszpeceni słowami; Paweł Kuciński, Rekonwalescencje; Iwona Kwiatkowska-Milińska, Strumienie; Adam Roguski, Mizantrop; Magdalena Woźniewska, Na brzegu ciszy; red. Magdalena Saganiak i Piotr Müldner-Nieckowski, Dom Wydawniczy Rogoża, Piece 2004

(6) Ż jak Żoliborz. Poetycki pejzaż Żoliborza. Pokłosie konkursów literackich "Żoliborz w poezji", wybór, redakcja i wstęp Magdalena Saganiak, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Warszawa 2012, ss. 130.

(7) My z Niej wszyscy. Polskie wiersze o niepodległości, wyb. i oprac. Piotr Müldner-Nieckowski, Magdalena Saganiak, Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita 2018, ss. 265.  

Książki naukowe pod redakcją

(1) Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu, red. Teresa Kostkiewiczowa  i Magdalena Saganiak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, 299 stron

(2) Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8090-352-4 (wersja drukowana), 978-83-8090-353-1 (wersja elektroniczna)

(3) Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość - uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Wydawnictwo NCK i Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ISBN NCK 978-83-7982-299-7, ISBN UKSW 978-93-8090-367-8, rec. prof. dr hab. Joanna Kurczewska, prof. dr hab. Jan Tomkowski

(4) Byt. Badania interdyscyplinarne. Studia pod redakcją Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej i Mateusza Wernera, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, 426 stron, ISBN 978-83-8090-715-7 (wersja elektroniczna), rec. Dorota Heck, Kazimierz Napiórkowski

[Being. Interdisciplinary Research. Part I: Difference – Identity – Change. Part II: Existence – Nothingness – Nihilism]. Ed. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Mateusz Werner, Warszawa 2019, 

(5) Czasoprzestrzeń. Badania interdyscyplinarne, red. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska i Dominik Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, ok. 170 stron, ISBN 978-83-8090-712-6 (wersja drukowana); 978-83-8090-713-3 (wersja elektroniczna), rec. Zbigniew Chojnowski, Żaneta Nalewajk-Turecka

[Space-time]. Ed. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Dominik Sulej, Warszawa 2020

(6) Odpowiedzialność za słowo, red. Magdalena Saganiak, Dominik Sulej, Szymon Kurpanik, Weronika Rychta, Maciej Koszewski, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021, rec. Anna Cegieła, Teresa Dobrzyńska. ISBN  978-83-8090-914-4 (wersja drukowana), 978-83-8090-915-1 (wersja elektroniczna).

W przygotowaniu

(7) Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość / Subject – Identity, Consciousness, Independence,  red. Magdalena Saganiak (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW), Marcin Poręba (Instytut Filozofii UW), Wydawnictwo Naukowe UKSW.

(8) Manfred Frank, Rozprawy o podmiocie, literaturze i czasie, red. Magdalena Saganiak (UKSW), Marcin Poręba (UW), Wydawnictwo UKSW (monografia tłumaczeń wybranych prac wybitnego filozofa niemieckiego z Tybingi);

(9) Manfred Frank, Subjektivität und Selbstbewusstsein / Subjectivity and Selfconsciousness / Podmiotowość i świadomość siebie. Lecture in German with discussion in German, English and Polish (wydanie wykładu wygłoszonego w UKSW) Wydawnictwo UKSW (jako pozycja z serii Interdyscyplinaria).

Artykuły naukowe

(1) Opis filozoficzny modelu dzieła literackiego, „Sztuka i Filozofia” 1990, z. 3, str. 187-203

(2) Czytelnik idealny pism mistycznych Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 1, str. 23-38 

(3) Doświadczenie światła, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 12, s. 17-23  

(4) Nagi bunt, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 2, str. 21-27

(5) O niemożliwości porozumienia, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 7-8, str. 15-20

(6) O bezpotrzebie porozumienia, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 9, str. 19-24

(7) Makabra w mistycznym teatrze Juliusza Słowackiego, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1995, nr 3-4, str. 77-83

(8) Dlaczego warto bronić istnienia świata, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 1, str. 18-26

(9) Słowackiego koncepcja poznania i twórczości, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 4, str. 49-82

(10) Słowacki postmodernistyczny? [w:] Słowacki współczesny, red. Marek Troszyński, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN 1999, str. 145-163

(11) Powrót do natury, [w:] Metamorfozy ciała. Świadectwa i interpretacje, red. Dariusz Czaja, Warszawa, Contago 1999

(12) Dramaty Słowackiego w teatrze Grotowskiego, "Pamiętnik Teatralny" 2000, z. 1/4, str. 374-402

(13) Groteska u Słowackiego, [w:] Romantyzm. Poezja. Historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej, red. Maria Prussak i Zofia Trojanowiczowa, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo 2002, str. 201-217

(14) Wyobraźnia mistyczna Juliusza Słowackiego, [w:] Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki, red. Ewa Podrez i Antoni Czyż, Warszawa, Wydawnictwo Neriton 2002, str. 157-172

(15)"Wisła" Stefana Żeromskiego - misterium przyrody i historii, [w:] Czytanie modernizmu. Studia pod redakcją Marii Olszewskiej i Grzegorza Bąbiaka, Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2004, str. 313-329

(16) Pani Bieda jako Muza i Reformatorka. Późne pisma Juliusza Słowackiego [w:] Dzieło św. Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze polskiej i duchowości XIX i XX wieku, red. Dorota Kielak, Janusz Odziemkowski, Janusz Zbudniewek, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2004, str. 31-50

(17) Historia i Opatrzność. Nauczanie społeczne Prymasa Józefa Kardynała Glempa w okresie przełomu lat osiemdziesiątych [w:] Trwać pod spojrzeniem Pana. Księga Pamiątkowa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa, red. ks. biskup Andrzej F. Dziuba, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2004, s. 255-270

(18) Hermeneutyka piękna. Koncepcja sztuki i estetyki Józefa Kremera, [w:] Polska krytyka literacka w XIX wieku, red. Mirosław Strzyżewski, Toruń, Centrum Edukacji Europejskiej 2005, str. 225-245

(19) Epistolografia jako projekt rozwoju samoświadomości. Listy Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego i Bronisława Trentowskiego, [w:] Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Maria Prussak, Ewa Szczeglacka, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2005, str. 161-183

(20) Świat Żeromskiego czyli Polska. Początek drogi - Polska w "Dziennikach" (1882-1891), [w:] Światy Żeromskiego. Studia pod redakcją Marii Jolanty Olszewskiej i Grzegorza Pawła Bąbiaka, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2005, s. 319-338

(21) Człowiek-słońce i stwarzanie świata w poezji Juliana Przybosia, [w:] Poezja i astronomia, red. Bogdan Burdziej i Grażyna Halkiewicz-Sojak, Toruń, Wydawnictwo UMK 2006, str. 509-529

(22) "Psalmy Przyszłości", czyli spotkanie Hrabiego Henryka z Pankracym, [w:] Księga Psalmów. Modlitwa. Przekład. Inspiracja, red. Piotr Mitzner, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2007, s. 142-160

(23) Elementy irracjonalizmu w estetyce Józefa Kremera, [w:] Józef Kremer (1806-1875), redaktor tomu Jacek Maj, [w serii:] Ars vetus et nova, red. serii Wojciech Bałus, tom XXV, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Universitas 2007, s. 283-300

(24) Doświadczenie religijne i doświadczenie estetyczne w nabożeństwie gorzkich żalów, [w:] Gorzkie żale przybywajcie... Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa gorzkich żalów, red. ks. prof. Stanisław Urbański, ks. lic. Janusz Śmigiera CM, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008

(25) Rozpacz i walka z nihilizmem. "Fantazja konania" Zygmunta Krasińskiego, [w:] Nihilizm. Studia o literaturze XIX i XX wieku, red. Mikołaj Sokołowski, Jarosław Ławski, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku 2009, s. 331-356

(26) [recenzja książki:] Daniel Valsecchi, Między polityką a metapolityką. Samoobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza (1817-1835), Kraków, Universitas 2007, [w:] "Wiek XIX", rok I (XLIII) 2008, s. 189-208. 

(27) Prawda doświadczenia wewnętrznego w romantycznej refleksji o literaturze, [w:] Prawda w literaturze. Studia pod redakcją Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego, [w serii] Literatura w kręgu wartości, red. Stefan Sawicki, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 491-510

(28) Romantyczne doświadczenie wewnętrzne [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, t. I: Literatura, red. Zofia Abramowicz i Jarosław Ławski, Białystok 2009,  

(29) Bohater tragiczny wobec nieskończoności – "Zawisza Czarny" Juliusza Słowackiego, [w:] Zapomniany dramat, red. Maria Jolanta Olszewska, Krystyna Rutkowska, t I: Warszawa, UW 2010, s. 31-44 

(30) Walka o Słowo. Odpowiedź Spirydionowi Prawdzickiemu, Acta Universitatis Wratislaviensis,   No 3267, Prace Literackie L, Wrocław 2010, s. 51-70.

(31) Doświadczenie wewnętrzne jako źródło mowy. Medytacja w filozofii i poezji [w:] Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu, red. Teresa Kostkiewiczowa i Magdalena Saganiak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 145-167. 

(32) [Głos w dyskusji redakcyjnej Mistrz i uczeń] [w:] "Wiek XIX", rok III (XLV) 2010, s. 122-127. 

(33) Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza jako projekt nowej podmiotowości, [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej, cz. 1, red. Grażyna Borkowska i Magdalena Rudkowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 75-99

(34) Natchnienie w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, [w:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Marii Kalinowskiej, Jarosława Ławskiego i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011, s. 87-110

(35) Od słowa do Słowa. Praca nad pojęciem i symbolem w późnej twórczości romantycznej [w:] Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, red. tomu Andrzej Borkowski, Justyna Urban, Siedlce 2011, w serii "Colloquia litteraria sedlcensia", red. serii Roman Mnich, t. X, stowarzyszenie "tutajteraz", s. 21-33

(36) Wewnętrzne doświadczenie nocy i ciemności, [w:] Noc. Symbol – temat – metafora, t. I: Wokół "Straży nocnych" Bonawentury, red. Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich, Marcin Bajko, Naukowa seria wydawnicza "Czarny Romantyzm", Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2011, s. 33-52

(37) Editore – traditore? Modernizacja pisowni wobec architektoniki słowa wypowiedzi artystycznej, "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 1/2011, red. Mirosław Strzyżewski i Magdalena Bizior-Dombrowska, s. 13-19

(38) Pornic. Topografia doświadczenia wewnętrznego, [w:] Geografia Słowackiego, red. Dorota Siwicka i Marta Zielińska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 305-318

(39) Ezoteryczny apokryf platoński – dialogi filozoficzne Słowackiego [w:] Jaki Słowacki? Studia i szkice w dwusetną rocznicę urodzin poety, red. Ewa Grzęda i Marian Ursel, Wydawnictwo WTN, Wrocław 2012, s. 145-157. 

(40) "Horsztyński" Juliusza Słowackiego, czyli o tym, jak trudno być bohaterem romantycznym, [w:] Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. Jacka Brzozowskiego, Mirosława Skrzypczyka i Marka Stanisza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 355-369.

(41) Ż jak Żoliborz, [wstęp krytycznoliteracki do:] Ż jak Żoliborz. Poetycki pejzaż Żoliborza. Pokłosie konkursów literackich "Żoliborz w poezji", wybór, redakcja i wstęp Magdalena Saganiak, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Warszawa 2012, s. 5-23. 

(42) Inność i obcość poezji Słowackiego jako wartość, [w:] Debaty "Artes Liberales", Tom V: Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia?, red. M. Kalinowska, J. Kieniewicz, Wydział Artes Liberales, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2012, s. 71-79 (oraz udział w dyskusji). 

(43) O niemożliwości przekładu międzykulturowego. Teza prowokacyjna, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski, red. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 93-114; znaków 54243/62865; 1,57 arkusza

(44) Bourne. Podmiotowość znaleziona na marginesie, czyli o metafizyce w sztuce masowej, [w:] Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, red. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński, Katowice, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 169-190, znaków 33451/38802; 0,97 arkusza + streszczenie 1530 (0,038 arkusza)

(45) "Wokół nihilizmu" Mateusza Wernera – od negacji do entropii. Głos w dyskusji, "Kronos" 2013 nr 4, s. 158-175, znaków 50410/58382, 1,46 arkusza (6 punktów)

(46) Liryczność a poznanie wewnętrzne, [w:] Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Ewangelina Skalińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 153-186, znaków 50672/58600; 1,47 arkusza

(47) Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze, "Tematy i Konteksty" 2013, 3 (8), s. 78-76, znaków 40450/46661; 1, 17 arkusza (4 punkty)

(48) Doświadczenie wewnętrzne i kształtowanie podmiotowości w listach Mickiewicza, [w:] Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety z perspektywy współczesnej, red. naukowa: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski, Tomasz Jędrzejewski, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 143-150, znaków 14250/16500; 0,4125 arkusza

(49) Zygmunta Krasińskiego "Kilka słów o Juliuszu Słowackim" a zagadnienie istoty języka i poezji, [w:] Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, red. Mirosław Strzyżewski, s. 143-170; znaków 43300/50600; 1,265 arkusza

(50) Projekt podmiotowości romantycznej a postmodernizm, [w:] Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), red. Wojciech Hamerski, Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN 2014, s. 93-118, znaków ok. 47400/54700; 1,36 arkusza

(51) Lektura dramatu – czyli o możliwej wyższości czytelnika dramatu nad widzem spektaklu, [w:]  Dramat w tekście, tekst w dramacie, red. Artur Grabowski, Jacek Kopciński, Warszawa 2014, Warszawa, Wydawnictwo IBL 2014, s. 27-48, ISBN 978-83-64703-10-2, znaków ok. 47000; 1,175 arkusza

(52) Estetyka "Róży" Stefana Żeromskiego, "Bibliotekarz Podlaski", rocznik: XV nr 2 (XXIX), s. 68-79, znaków ok. 29240; 0, 73 arkusza

(53) Słowo w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, [w:] Znaczenie – tekst – kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek, Warszawa, Wydawnictwo UKSW 2014, s. 293-312; znaków ok. 44000; 1,1 arkusza

(54) Estetyka "Róży" Stefana Żeromskiego, [w:] Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu: Jarosław Ławski, redakcja naukowa: Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwiński, Białystok-Rapperswil 2014-2015, s. 143-154, znaków ok. 29240; 0, 73 arkusza

(55) Społeczeństwo – wolność – uniwersytet , "Ethos" nr 109, styczeń-marzec 2015, s. 321-332, ok. 32 000 znaków, 0,8 arkusza (czasopismo na liście ERIH, 12 pkt.)

(56) Identity and difference in the experience of a work of art, [w:] Resemblance and Difference. The Problem of IdentityПодобие и pозличие.  Проблема  идентичности,  red. T. Dobrzyńska, R. Kuncheva, Foreword T. Dobrzyńska, Sofia 2015: IBL PAN i IL BAN, wyd. Direct Services, s. 138-151, znaków ok. 47 000; 1,175 arkusza

(57) Dynamika formy w "Poetyce" Arystotelesa, [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak i Magdalena Ślusarska, Warszawa 2015, s. 395-416, ok. 39 000 (45 300) znaków  

(58) Od formy otwartej do formy zamkniętej? "Pan Tadeusz" jako pytanie o możliwość wielkiej całości [w:] Pan Tadeusz. Poemat - postacie - recepcja, pod red. Andrzeja Fabianowskiego i Ewy Hoffmann-Piotrowskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa 2016, s. 185-208, znaków ok. 62 000; 1,55 arkusza  

(59) Geniusz, [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, redakcja naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, Instytut Badań Literackich PAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń–Warszawa 2016, s. 416-426, ok. 34 700 (40 060) znaków

(60) Natchnienie, [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, Instytut Badań Literackich PAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń–Warszawa 2016, s. 35-46, ok. 35 400 (40 900) znaków

 (61) Od scjentyzmu do monizmu i "mistycyzmu laboratoryjnego". Naukowość w sztuce młodopolskiej [recenzja książki: Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Naukowość utajona? Konsekwencje scjentyzmu w literaturze Młodej Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu], "Wiek XIX" rok IX (LI) 2016, s. 681-686, ok. 11 800 (13 500) znaków http://wiekxix.pl/pl/biezacy_numer

(62) Dynamika struktury. Badania teoretyczne w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, [w:] IBL w PRL, red. Elżbieta Kiślak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, s. 387-409, ok. 34 000 (39 000) znaków

(63) Wspomnienia. Helena Żytkowicz [jedna z części wspomnień kilku autorów], "Wiek XIX" rok IX (LI) 2016, s. 738-739

(64) Między aktem świadomości a wypowiedzią. Technika strumienia świadomości jako metafora sztuki, "Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo" 2017, nr 7(10), s. 141-156, ok. 35 000/40; 1,015 arkusza, ISSN: 2084-6045 (Print) ISSN: 2658-2503 (Online) DOI: 10.32798 DOI: https://doi.org/10.32798/pflit.84

(65) Niepoznawalność – nieskończoność – kreacyjność – słowo [w:] Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 247-256, 18 300 (21 200) znaków; 0,53 arkusza

(66) Inwokacja do mowy polskiej w języku ojczystym, czyli samoświadomość języka, [w:] Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Wydawnictwo NCK i Wydawnictwo naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 186-210, ok. 55 300 (64 300) znaków; 1,6 arkusza

(67) (razem z Mateuszem Wernerem) Wprowadzenie [do:] Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Wydawnictwo NCK i Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ok. 12 800 (14 700) znaków; 0,3675 arkusza

(68) Ekspresja romantyczna jako formowanie [w:] Liryka Mickiewicza. Uczucia – świadectwa – ekspresje, red. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski, Warszawa, Wydawnictwa UW 2018, s. 11-29 (ok. 45 400); 1,135 arkusza

(69) Episteme jako zasada połączenia uniwersytetu ze światem, [w:] Uniwersytet XXI wieku. Nauka i lokalność, red. Jarosław Ławski i Kamil K. Pilichiewicz, Białystok 2018, s. 25-34, ok. 22 780 znaków; 0, 5695 ark. 

(70) Struktura wiedzy ludzkiej według Mickiewicza, [w:] Mickiewicz: przewodnik duchowy – intelektualny – polityczny, red. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski, Warszawa, Wydawnictwo UW 2019, s. 161-174, ok. 35 900 znaków, 0, 8975 ark., 

(71) Musicality as a force shaping literary works. An aesthetic study, "Colloquium Helveticum"  n. 48 : Musik und Emotionen in der Literatur/ Musique et Émotions dans la littérature/ Music and Emotions in Literature, red. Corinne Fournier Kiss, Aisthesis Verlag, Bielefeld 2019 [publikacja w języku angielskim], ok. 59 000 znaków, 1, 475 ark., ISBN 978-3-8498-1391-8, ISSN 0179-3780

(72) Wyzwolenie etyki z władzy dyskursu. W stronę nowej teorii kompetencji językowej, [w:] W kręgu ideologii, red. naukowa J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 93-119, ok. 58 000 znaków, 1,45 ark., ISBN 978-83-8030-337-9

(73) Doświadczenie wewnętrzne jako forma dzieła sztuki [w:] Świat wewnątrz nas, red. Agnieszka Gałkowska i Marek Stanisz, Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, t. I, s. 10-35, ok. 62 000 zn., 1,55 ark.,  ISBN 978-83-7996-613-4

(74) Tożsamość i różnica w doświadczeniu dzieła sztuki, [w:] Byt. Badania interdyscyplinarne. Studia pod redakcją Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej i Mateusza Wernera, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 107-116, ok. 24 300 znaków, ISBN 978-83-8090-715-7 (wersja elektroniczna)

(75) Sztuka literacka a struktura świadomości czasu, [w:] Czasoprzestrzeń. Badania interdyscyplinarne, red. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska i Dominik Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, s. 109-124, 33 800 znaków, 0,77 ark., ISBN 978-83-8090-712-6 (wersja drukowana); 978-83-8090-713-3 (wersja elektroniczna)

(76) Jak można zrozumieć Drugiego? Bachtin i Habermas, „Ethos” 33(2020) nr 1(129), s. 69-90, DOI 10.12887/33-2020-1-129-06

(77) Prawda i Wolność. Zryw 1980-84 jako romantyczny Czyn. Analiza homilii ks. Jerzego Popiełuszki, [w:] Wizje romantyzmu w literaturze, sztuce i publicystyce XX wieku, red. Andrzej Waśko, Kraków 2020, 45 700 znaków

(78) Jedność w różnicy. Spór jako wyraz jedności [w:] Humanistyka między narodami. Interdyscyplinarne studia polsko-ukraińskie, red. Jarosław, L. Suchanek, Białystok 2020.

(79) Jak można zrozumieć Drugiego? Bachtin i Habermas, „Ethos” 33(2020) nr 1(129), s. 69-90, DOI 10.12887/33-2020-1-129-06.

(80) Prawda i Wolność. Zryw 1980-84 jako romantyczny Czyn. Analiza homilii ks. Jerzego Popiełuszki, 39 375 (45 700 z przypisami) znaków, [w:] Wizje romantyzmu w literaturze i publicystyce polskiej XX wieku, red. Maciej Urbanowski, Andrzej Waśko, Kraków 2020.

(81) Jedność w różnicy. Spór jako wyraz jedności [w:] Humanistyka między narodami. Interdyscyplinarne studia polsko-ukraińskie, red. Jarosław Ławski, L. Suchanek, Białystok 2020, ISBN 978-83-65696-69-4, ID pozycji: UOGf04b97cdbf00433f8faf8c3e5aff7b24.

(82) Psalm Żalu i Psalm Dobrej Woli, czyli zamknięcie historiozofii Zygmunta Krasińskiego, "Wiek XIX" 2020, s. 173-194, DOI 10.18318/wiekxix.2020.11.

(83) Ja "Króla-Ducha", [w:] Studia o "Królu-Duchu" Juliusza Słowackiego, red. Michał Kuziak i Jarosław Ławski, Kraków-Białystok, Uniwersytet w Białymstoku, Collegium Columbinum 2020, s. 29-48.

(84) Słowo badacza wobec słowa twórcy – problemy metodologiczne i etyczne, [w:] Odpowiedzialność za słowo, red. Magdalena Saganiak, Dominik Sulej, Szymon Kurpanik, Weronika Rychta, Maciej Koszewski, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2021, 35 150 znaków; 0,88 arkusza.

(85) Jeden wiersz Lema, "Twórczość" 2021 nr 10.

(86) Vers libre. Wersyfikacja Hymnów Kasprowicza jako manifestacja wolności twórczej, [w:] „Wykrzesać pokrewieństwo burzy”. Drogi Jana Kasprowicza do wielkości. Szkice i studia pod redakcją Radosława Okulicz-Kozaryna, Karola Jaworskiego i Marcina Jauksza, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 2021.

(87) Langage. Zdolność do władania językiem - w świetle badań lingwistycznych, filozoficznych i literackich, "Ethos" Tom 34 (2021) nr 2 (134), s. 123-145. DOI 10.12887/34-2021-2-134-10.

(88) Polityczność jako autonomia jednostki, "Twórczość" 2022 nr 2.

Wywiady

Wywiady w ramach projektu badawczego: Instytut Badań Literackich w życiu naukowym i kulturalnym PRL w latach 1948-89 ; kierownik: dr hab. Elżbieta Kiślak (IBL PAN) – udostępniane w formie nagrań i transkryptów w Archiwum IBL PAN

(1) Strukturalizm w IBL PAN, Rozmowa z prof. Kazimierzem Bartoszyńskim w dniu 12 marca 2012 (nagranie 2 godz. 40 min.; transkrypt 39 stron); Archiwum IBL PAN 

(2) Strukturalizm w IBL PAN, Rozmowa z prof. Michałem Głowińskim w dniach 16 i 24 lipca 2012 (nagranie 3 godz. 45 min.; transkrypt 57 stron); Archiwum IBL PAN

(3) Strukturalizm w IBL PAN, Rozmowa z prof. Aleksandrą Okopień-Sławińską i prof. Januszem Sławińskim w dniu 17 VII 2012 (nagrane 2 godz; transkrypt 35 stron); Archiwum IBL PAN

Hasła słownikowe

(1) Inny słownik języka polskiego, t. 1-2, red. Mirosław Bańko, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000 [wkład około 30 000 wierszy, tj. około 1000 stron znormalizowanego maszynopisu] 

(2) Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-4, red. Stanisław Dubisz, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2003 [wkład około 4 800 wierszy, około 160 stron znormalizowanego maszynopisu]

Artykuły popularyzatorskie

(1) „Siła fatalna” romantyzmu, „Tygodnik Polski” 29 (297), 17 VII 1988 (pod pseudonimem Magdalena Neska)

(2) Pełnia chrześcijańskiej cywilizacji, „Tygodnik Polski” 38 (306), 18 IX 1988

(3) Możliwe i niemożliwe. Ku reformie szkolnictwa, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 11, str. 31-38

(4) Wątpię, więc świat istnieje. Nagroda Nobla dla Wisławy Szymborskiej, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 12, str. 45-46

(5) Polonez. O tradycji w szkole i nie tylko, „Społeczeństwo Otwarte” 1997 nr 3, str. 31-37

(6) Humor to sposób bycia. Rozmowa ze Zbigniewem Lengrenem, „Społeczeństwo Otwarte” 1997, nr 5, str. 14-16

(7) Sen o epoce komputera łupanego, „Społeczeństwo Otwarte” 1997, nr 9, str. 28-31

(8) Wszystko, czego nie chcecie wiedzieć o seksie i nigdy byście nie zapytali. Kurs dla początkujących i zaawansowanych z atrakcjami, „Społeczeństwo Otwarte” 1998, nr 2, str. 15-21

Publikacje literackie pod redakcją

(1-5) seria "Lasu Rzeczy"; 5 debiutanckich tomików poetyckich: 
Katarzyna Bujnowska, Zeszpeceni słowami; Paweł Kuciński, Rekonwalescencje; Iwona Kwiatkowska-Milińska, Strumienie; Adam Roguski, Mizantrop; Magdalena Woźniewska, Na brzegu ciszy; red. Magdalena Saganiak i Piotr Müldner-Nieckowski, Piece: Dom Wydawniczy Rogoża 2004

(6) Ż jak Żoliborz. Poetycki pejzaż Żoliborza. Pokłosie konkursów literackich "Żoliborz w poezji", wybór, redakcja i wstęp Magdalena Saganiak, Warszawa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 2012, ss. 130.

(7) My z Niej wszyscy. Polskie wiersze o niepodległości, wyb. i oprac. Piotr Müldner-Nieckowski, Magdalena Saganiak, Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita 2018, ss. 265.  

Ordery i odznaczenia

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (przyznany w 2001 roku)
  • Brązowy Krzyż Zasługi (przyznany w 2005 roku).

🇬🇧 Texts in english

Articles published in English

Identity and difference in the experience of a work of art, 
trans. by Elżbieta Krajewska-Feryniec
[in:] Resemblance and Difference. The Problem of IdentityПодобие и pозличие.  Проблема  идентичности,  ed. Teresa Dobrzyńska, Raya Kuncheva, Foreword Teresa Dobrzyńska, Sofia: IBL PAN i IL BAN, Direct Services 2015, pp. 138-151

Musicality as a force shaping literary works. An aesthetic study, 
trans. by Jan Sosnowski 
[in:] Corinne Fournier Kiss (ed.), Colloquium Helveticum  n. 48 : Musik und Emotionen in der Literatur/Musique et Émotions dans la littérature/ Music and Emotions in Literature, Aisthesis Verlag, Bielefeld, 2019

Expanding Subjectivity. Some Conceptions of Identity in Polish Romantic Culture, 
trans. by Jan Sosnowski 
to be published in: Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość / Subject – Identity, Selfconsciousness, Independence, by Magdalena Saganiak, Marcin Poręba

English summaries in books published in Polish

Summary
trans. by Elżbieta Krajewska-Feryniec
[to:] Magdalena Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego [Man and inner experience. The late poetry of Adam Mickiewicz and Juliusz Słowacki], Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009, pp. 442

To the Patient Reader. Summary and recapitulation 
trans. by Tristan Korecki
[to:] Magdalena Saganiak, Logos Juliusza Słowackiego. Struktura myśli i tekstu [Juliusz Słowacki's Logos. The structure of though and text], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2021, pp. 410 

English traslations of some articles published in Polish

Inner experience as a form of literary work, 
trans. by Tristan Korecki 
Polish version printed as: 
Doświadczenie wewnętrzne jako forma dzieła sztuki [in:] Świat wewnątrz nas, ed. Agnieszka Gałkowska, Marek Stanisz, Rzeszów: Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019, vol. I, pp. 10-35

Invocation to the Polish language in the mother tongue, or the self-consciousness of language, 
trans. by Tristan Korecki 
Polish version printed as:
Inwokacja do mowy polskiej w języku ojczystym, czyli samoświadomość języka, [in:] Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja, ed. Magdalena Saganiak, Mateusz Werner, Magdalena Woźniewska-Działak, Łukasz Kucharczyk, Warszawa: Wydawnictwo NCK i Wydawnictwo naukowe UKSW 2018, pp. 186-210.