Zaproszenie na konferencję „Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość”

Interdisciplinary Program Council: Ph.D. Janina Buczkowska (UKSW); Ph.D. Anna Czajka-Cunico (UKSW, University of Genoa); Prof. Ph.D. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN), Prof. Ph.D. Boguslaw Dopart (Jagiellonial University), Ph.D. Anna Kozłowska (UKSW), Dr Corinne Fournier Kiss (University of Bern), Ph.D. Jacek Kopciński (UKSW), Prof. Ph.D. Anna Lemańska (UKSW); Prof. Ph.D. Wiesław Macek (UKSW), Ph.D. Marcin Poręba (UW), Ph.D. Magdalena Saganiak (UKSW), Prof. Ph.D. Marek Szydłowski (Jagiellonian University), Fr. Ph.D. Paweł Tambor (UJK, Kielce), Fr. Ph. D. Jarosław Różański (UKSW); Ph.D. Marian Turzański (CMU); Prof. Ph.D. Zofia Zarębianka (Jagiellonian University), Dr Mateusz Werner (UKSW)

 

 

Wydział Nauk Humanistycznych

Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

Zakład Metodologii Badań Literackich WNH UKSW

Katedra Badań nad Teatrem i Filmem WNH UKSW

Katedra Literatury XX i XXI Wieku

 

Serdecznie zapraszamy do udziału

w VII Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej

 

Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość,

 

która odbędzie się w UKSW (Warszawa, ul. Dewajtis 5)

w dniach 18-19 października 2018 r.

 

Kategoria podmiotu jest jedną z najczęściej rozważanych w dobie „śmierci podmiotu”, który jednak wykazuje wzmożoną aktywność, prowadząc intensywną refleksję nad swym umieraniem, trwaniem, tożsamością, zmianą i możliwością nowego ustanowienia.

Tematem rozmowy chcielibyśmy uczynić podmiot, rozumiany jako indywiduum i jako podmiot zbiorowy (społeczność, całe społeczeństwo, naród, wspólnota narodów, wspólnota wielokulturowa, wspólnota ludzka i ponadludzka).

Do rozmowy zapraszamy przedstawicieli teologii, filozofii, nauk humanistycznych, społecznych i matematyczno-przyrodniczych. Interesuje nas każda rzetelna refleksja, która ukazuje sposób istnienia i życia podmiotu, kształtowanie jego świadomości i samoświadomości, odnajduje jego istotę, charakteryzuje specyficznie ludzką zdolność do poznania, samostanowienia, twórczości, zabawy, relacji z przyrodą, drugim człowiekiem, sferą wartości, Transcendencją.

Interesuje nas sposób uczestnictwa podmiotu w zbiorowości, typy więzi, zdolność do tworzenia wspólnot ponadindywidualnych. W roku stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości zapraszamy Państwa szczególnie do namysłu nad fenomenem narodu – jego istnieniem, tożsamością, duchową odrębnością, wewnętrznym zróżnicowaniem, przemianami i tym, co sprawia, że zmieniając się i różnicując, wciąż pozostaje sobą samym. Do refleksji tej zapraszamy serdecznie także przedstawicieli innych narodów i społeczności, którzy zechcą odnieść się do swoich własnych doświadczeń.

Obszarem, gdzie można znaleźć wiele ważkich rozpoznań w tych kwestiach, okaże się z pewnością sztuka, a zwłaszcza teatr, film i literatura.

Jak zawsze, będziemy Państwa prosić o refleksję nad sposobem funkcjonowania objętych tytułem konferencji kategorii w obrębie dyscypliny, którą się Państwo zajmują – jeśli to możliwe – z otwarciem na inne dyscypliny. Tematyka konferencji jest bardzo rozgałęziona i skomplikowana – mamy nadzieję na Państwa niezawodny instynkt naukowy, który pozwoli wybrać takie szczególne zagadnienie, które będzie rzucało światło na całość – i pozwoli nam zbliżyć się do odpowiedzi na pytanie, kim jesteśmy – jako podmioty indywidualne i jako uczestnicy podmiotowości zbiorowych.

Konferencja wpisuje się w prowadzony przez nas od 2009 roku cykl otwartych dla wszystkich badań nad wspólnymi kategoriami ludzkiego doświadczenia, jak również w drugi nurt naszych badań, rozwijany od 2016 roku, którego przedmiotem jest tożsamość zbiorowa Polaków. Oba nurty mają wkrótce zyskać formę organizacyjną ośrodka interdyscyplinarnych badań podstawowych, która pozwoli nam sprawniej funkcjonować, częściej zapraszać Państwa na spotkania i konferencje, tudzież łatwiej pozyskiwać środki na wydawanie monografii pokonferencyjnych i innych prac, które mogą się zrodzić z naszej współpracy z Państwem.

 

Z wyrazami szacunku:

 

Członkowie Honorowego Komitetu Organizacyjnego: prof. dr hab. Bohdan Cywiński, prof. dr hab. Krzysztof Dybciak, prof. dr hab. Joanna Kurczewska, prof. dr hab. Jadwiga Puzynina, prof. dr hab. Andrzej Rottermund.

Członkowie Komitetu Organizacyjnego: prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak, prof. UW dr hab. Marcin Poręba, prof. dr hab. Wojciech Kudyba, prof. UKSW dr hab. Piotr Majewski, dr Halszka Leleń (UWM Olsztyn), dr Piotr Dejneka, dr Dominik Sulej, mgr Łukasz Kucharczyk,

oraz Współpracownicy i członkowie Rady Programowej.