Interdyscyplinarny Projekt Badań Podstawowych

 

Siedziba: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 01-815 Warszawa, ul. Dewajtis 5

 

Rada Programowa: dr hab. Janina Buczkowska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN), prof. dr hab. Bogusław Dopart (WP UJ), dr hab. Anna Kozłowska (WNH UKSW), dr Corinne Fournier Kiss (Uniwersytet w Bernie), prof. dr hab. Siergiej Gindin (Uniwersytet Humanistyczny, Moskwa), dr hab. Jacek Kopciński (WNH UKSW), dr hab. Marek Kowalski (WMP UKSW), prof. dr hab. Anna Lemańska (WFCh UKSW); prof. dr hab. Jarosław Ławski (UwB); prof. dr hab. Wiesław Macek (WMP UKSW), dr hab. Marcin Poręba (IF UW), dr hab. Magdalena Saganiak (WNH UKSW), dr Dominik Sulej (WNH UKSW); prof. dr hab. Marek Szydłowski (UJ), ks. dr Paweł Tambor (KUL), dr hab. Marian Turzański (WMP UKSW); dr Mateusz Werner (WNH UKSW), prof. dr hab. Zofia Zarębianka (WP UJ)

                                                                                                            

Koordynacja/kierownicy:

prof. UKSW dr hab. Marek Kowalski, dr hab. Anna Kozłowska, prof. UKSW dr hab. Magdalena Saganiak, dr Mateusz Werner

 

Istota projektu

Istotą projektu jest poszukiwanie kategorii, które są wspólne różnym dyscyplinom wiedzy ludzkiej, a także różnym czynnościom poznawczym i działaniu człowieka w sztuce (sztuka i nauka niesłusznie zostały w dwudziestym wieku w refleksji o poznaniu rozdzielone). Poszukujemy wspólnych pojęć, problemów, struktur, budujemy pomosty i poszukujemy nowych perspektyw poznawczych.

Interesują nas wszystkie kategorie, struktury i ujęcia, czyli o te czynniki, które formują doświadczenie, obserwację, interpretację, wysłowienie, a które czasami owocują słowem, a niekiedy pojęciem, jeśli przez pojęcie rozumieć słowo o określonym znaczeniu, które można podać w definicji.

Szukamy także takich kategorii, które nie są wymieniane w dyskursie naukowym danej dyscypliny, ale które są mniej lub bardziej świadomie zakładane i które warunkują prowadzenie obserwacji, planowanie eksperymentu, badanie materiału w każdej dyscyplinie. Chodzi też o znalezienie takich kategorii, które uczestniczą w przetwarzaniu (kształtowaniu) materiału w dziele sztuki – oraz – co niekoniecznie angażuje te same kategorie – w procesie odbioru.

Konferencje:W ramach prowadzonych przez nas badań odbyło się już w naszym uniwersytecie 6 konferencji, na rok 2018 i 2019 planowane są dalsze dwie.Cykl I: Badania podstawowe nad wspólnymi kategoriami ludzkiego doświadczenia

(1) Warszawa, 22-23 października 2009, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego,

I Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa: „Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu” (monografia z tej konferencji została opublikowana w Wydawnictwie UKSW w 2010 r. pod redakcją Teresy Kostkiewiczowej i Magdaleny Saganiak)

(2) Warszawa, 26-28 kwietnia 2012, UKSW, II Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„Nieskończoność w refleksji człowieka (teologia, filozofia, duchowość, nauka, kultura, sztuka)” (monografia opublikowana pod redakcją Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej i Dominika Suleja w 2017 r. )

(3) Warszawa, 18-20 kwietnia 2013, UKSW, III Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„Różnica – tożsamość – zmiana”

(4) Warszawa, 24-26 kwietnia 2014 r., UKSW, IV Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„Byt – nicość – nihilizm”

(5) Warszawa, 3-5 grudnia 2016, UKSW, V Interdyscyplinarna Konferencja Naukowa

„Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń”.

(6) Warszawa, listopad 2020, UKSW, VIII Interdyscyplinarna konferencja Naukowa „Doświadczenie” [planowana]

Cykl II: Badania tożsamością jednostki i narodu

(7) Warszawa, 8-9 grudnia 2016, UKSW, Interdyscyplinarna konferencja „Społeczeństwo polskie dziś – samoświadomość, uznanie, edukacja” (we współpracy z Narodowym Centrum Kultury)

(8) Warszawa, 18-19 października 2018, UKSW, VII Międzynarodowa Interdyscyplinarna Konferencja „Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość” [planowana]

Cykl III: Badania nad tożsamością tekstu

(9) Warszawa, 2 grudnia 2017, VI Interdyscyplinarna konferencja „Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej”

Seria wydawnicza:

W ramach programu na WNH UKSW została powołana seria wydawnicza „Interdyscyplinaria”.

Ukazały się:

(1) Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu, red. Teresa Kostkiewiczowa    i Magdalena Saganiak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, 299 stron

(2) Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, 420 stron

We współpracy z Narodowym Centrum Kultury ukazała się, wydana w serii NCK „Laboratoria kultury” monografia:

(3) Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Wydawnictwo Naukowe UKSW i Wydawnictwo NCK, Warszawa 2017, 440 stron

W druku monografie (ukażą się w Wydawnictwie UKSW w serii „Interdyscyplinaria”):

(4) Byt. Interdyscyplinarne badania podstawowe (Część I: Różnica – tożsamość – zmiana; część II:  Byt – nicość – nihilizm), Warszawa 2018

(6) Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń, Warszawa 2018

W przygotowaniu:

(7) Odpowiedzialność za słowo w komunikacji literackiej, Warszawa 2019.

 

Dotychczas odbyte konferencje i spotkania robocze, w których łącznie wzięło udział około 130 uczonych z kilkudziesięciu ośrodków w kraju i za granicą, wyraźnie pokazały, że wyróżnione przez nas problemy budzą zainteresowania badaczy wielu dyscyplin. Mogą o nich rozmawiać przedstawiciele wszystkich dziedzin nauki, zwolennicy różnych poglądów filozoficznych i opcji światopoglądowych. W zaistniałej sytuacji poznawczej odnajdują wspólny rdzeń myśli, jasny i wyraźny dla wszystkich. Pojawiające się różnice w rozumieniu poszczególnych kategorii i problemów odczytują jako wzbogacenie ich rozumienia, które nie wywołuje konfliktu, lecz ożywia dialog.

Równolegle prowadzimy refleksję, którą zamierzamy ugruntować i pogłębić, nad naturą rozpatrywanych przez nas kategorii i sposobem ich funkcjonowania. Zadajemy też pytanie o warunki prowadzenia badań interdyscyplinarnych, które otwiera dalsze ważne pytania: o naturę umysłu, języka i relacji język-rzeczywistość. Prowadzone przez nas badania rzucają światło na te fundamentalne kwestie.

Warszawa, 25 marca 2018

Magdalena Saganiak, Marek Kowalski, Anna Kozłowska, Mateusz Werner

____________________________________________________________________________________

The Interdisciplinary Project of Basic Research

 

Program Council: Ph.D. Janina Buczkowska (UKSW); Prof. Ph.D. Anna Czajka Cunico (UKSW); Prof. Ph.D. Teresa Dobrzyńska (IBL PAN), Prof. Ph.D. Boguslaw Dopart (Jagielonian University), Ph.D. Anna Kozłowska (UKSW), Dr Corinne Fournier Kiss (University of Bern), Ph.D. Jacek Kopciński (UKSW), Prof. Ph.D. Anna Lemańska (UKSW); Prof. Ph.D. Wiesław Macek (UKSW), Ph.D. Marcin Poręba (Warsaw University), Ph.D. Magdalena Saganiak (UKSW), Prof. Ph.D. Marek Szydłowski (Jagielonian University), Fr. Ph.D. Paweł Tambor (UJK, Kielce), Ph.D. Marian Turzański (CMU); Prof. Ph.D. Zofia Zarębianka (Jagiellonian University), Dr Mateusz Werner (UKSW) The essence of the project involves searching for categories that are common to various disciplines of human knowledge, as well as various cognitive and human activities in art (in the 20th century art and science were wrongly separated regarding their reflection of cognition). We are looking for common concepts, problems, structures, bridges, and new cognitive prospects.The first stage of our activities involves examining selected categories. The purpose of the meetings is to deepen the understanding of the concepts in use by each discipline – and to create links to other disciplines – thus deepening the self-consciousness of each discipline and working towards the unity of science – as a device describing the common world to us.Six conferences have taken place – all at the University of Cardinal Stefan Wyszyński.

October 22-23, 2009

I Interdisciplinary Scientific Conference:

„Meditation. The way of cognition, the intellectual attitude, the genre of discourse”

April 26-28, 2012

II Interdisciplinary Scientific Conference:

„Infinity in human reflection (theology, philosophy, spirituality, science, culture, art)”

April 18-20, 2013

III Interdisciplinary Scientific Conference:

„Difference – Identity – Change”

April 24-26, 2014

IV Interdisciplinary Scientific Conference:

„Existence – Nothingness – Nihilism”

April 14-16, 2016V Interdisciplinary Conference „Time – Space – Space-time”December 8-9, 2016, VI Interdisciplinary Scientific Conference   „Polish Society now. Self-consciousness – Approval – Education”December 2, 2017Scientific Conference:„Responsibility for word at literary communication” Further conferences are being planned: October 18-19, 2018VII International Interdisciplinary Conference:„Subject – Identity, Consciousness, Independence”November, 2020 VIII International Interdisciplinary Conference:„Experience”.  Gradually we have been building a meta-conscious reflection: on the ways of creating categories, on their functioning and differentiation – developing reflections on language theory, theories of mind, general methodology of sciences, cultural anthropology and other fields.  We have published:

(1) Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu

[Meditation. The method of cognition, the intellectual attitude, the genre of discourse]. Ed. Teresa Kostkiewiczowa and Magdalena Saganiak, Wydawnictwo UKSW [UKSW Publishing House], Warszawa 2010

(2) Nieskończoność. Badania Interdyscyplinarne

[Infinity. Interdyscyplinary studies]. Ed. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Dominik Sulej, Warszawa 2017

Coming soon from Wydawnictwo Naukowe UKSW [UKSW Publishing House]:

(3) Byt. Interdyscyplinarne badania podstawowe. Część I: Różnica – tożsamość zmiana. Część II: Byt – nicość – nihilizm

[Being. Interdisciplinary Basic Research. Part I: Difference – Identity – Change. Part II: Existence – Nothingness – Nihilism]. Ed. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Mateusz Werner, Warszawa 2018

(4) Czas – przestrzeń – czasoprzestrzeń [Time – Space – Space-time]. Ed. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Dominik Sulej, Warszawa 2018

Research in a new area: Studies on national and European identity (language – culture – consciousness – self-determination).

 

Our purpose is learning about history, literature and culture as means of creating social bonds, rethinking knowledge of the past and present in order to develop possible projects of the future for society, integrating knowledge in various fields to identify the conditions of contemporary societies and develop proposals for their development, also in the aspect of participation in the community of Europeans, portraying culture as a sphere of shared experience, helpful in solving current tasks and problems.

Subject matter: language, ideas for thinking about society and nation, the types of internal diversity, the concepts of subjectivity, the concepts of individual freedom and collective relationships, the forms of tradition and memory, the types of religiosity and spirituality, the forms of self-determination.

 

Published:Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość – uznanie  – edukacja [Polish Society now. Self-consciousness – Approval – Education] Ed. Magdalena Saganiak, Mateusz Werner, Magdalena Woźniewska-Działak, Łukasz Kucharczyk, Wydawnictwo NCK i Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2018 (cooperation with National Centre for Culture Poland)We cordially invite you to join us!Leading team: Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Marek Kowalski, Mateusz Werner