Image

dr hab. Magdalena Saganiak

Katedra Teorii Literatury, od 2017 roku: Zakład Metodologii Badań Literackich
Wydział Nauk Humanistycznych UKSW

Dorobek naukowy

PUBLIKACJE NAUKOWE

Książki autorskie

(1) Mistyka i wyobraźnia. Słowackiego romantyczna teoria poezji, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo 2000 (druk 2002), 320 stron [na podstawie pracy doktorskiej] 

(2) Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009, 442 strony [rozprawa habilitacyjna]

(3) Strukturalizm. Pytania otwarte, red. nauk. Dominik Sulej, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, 233 stron, ok. 442 000 znaków, ISBN 978-83-65673-39-1

W druku

(4) Logos Słowackieg. Struktura myśli i tekstu, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2021

W przygotowaniu:

(5) Pozycja podmiotu w dziele literackim i w dyskursie

Dział czasopisma pod redakcją

Artykuły i rozprawy, red. Magdalena Saganiak i Magdalena Rudkowska, "Wiek XIX" VIII (L) 2015, s. 9-429, 420 stron, ok. 1 050 000 znaków

Książki literackie pod redakcją

(1-5) seria "Lasu Rzeczy"; 5 debiutanckich tomików poetyckich: 
Katarzyna Bujnowska, Zeszpeceni słowami; Paweł Kuciński, Rekonwalescencje; Iwona Kwiatkowska-Milińska, Strumienie; Adam Roguski, Mizantrop; Magdalena Woźniewska, Na brzegu ciszy; red. Magdalena Saganiak i Piotr Müldner-Nieckowski, Dom Wydawniczy Rogoża, Piece 2004

(6) Ż jak Żoliborz. Poetycki pejzaż Żoliborza. Pokłosie konkursów literackich "Żoliborz w poezji", wybór, redakcja i wstęp Magdalena Saganiak, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Warszawa 2012, ss. 130.

(7) My z Niej wszyscy. Polskie wiersze o niepodległości, wyb. i oprac. Piotr Müldner-Nieckowski, Magdalena Saganiak, Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita 2018, ss. 265.  

Książki naukowe pod redakcją

(1) Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu, red. Teresa Kostkiewiczowa  i Magdalena Saganiak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, 299 stron

(2) Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, ISBN 978-83-8090-352-4 (wersja drukowana), 978-83-8090-353-1 (wersja elektroniczna)

(3) Społeczeństwo polskie dziś. Samoświadomość - uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Wydawnictwo NCK i Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ISBN NCK 978-83-7982-299-7, ISBN UKSW 978-93-8090-367-8, rec. prof. dr hab. Joanna Kurczewska, prof. dr hab. Jan Tomkowski

(4) Byt. Badania interdyscyplinarne. Studia pod redakcją Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej i Mateusza Wernera, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, 426 stron, ISBN 978-83-8090-715-7 (wersja elektroniczna), rec. Dorota Heck, Kazimierz Napiórkowski

[Being. Interdisciplinary Research. Part I: Difference – Identity – Change. Part II: Existence – Nothingness – Nihilism]. Ed. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Mateusz Werner, Warszawa 2019, 

(5) Czasoprzestrzeń. Badania interdyscyplinarne, red. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska i Dominik Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, ok. 170 stron, ISBN 978-83-8090-712-6 (wersja drukowana); 978-83-8090-713-3 (wersja elektroniczna), rec. Zbigniew Chojnowski, Żaneta Nalewajk-Turecka

[Space-time]. Ed. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska, Dominik Sulej, Warszawa 2020

W druku

(6) Odpowiedzialność za słowo, red. Magdalena Saganiak, Dominik Sulej, Szymon Kurpanik, Weronika Rychta, Warszawa 2021, rec. Anna Cegieła, Teresa Dobrzyńska

W przygotowaniu

(7) Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość / Subject – Identity, Consciousness, Independence,  red. Magdalena Saganiak (Wydział Nauk Humanistycznych UKSW), Marcin Poręba (Instytut Filozofii UW), Wydawnictwo Naukowe UKSW.

(8) Manfred Frank, Rozprawy o podmiocie, literaturze i czasie, red. Magdalena Saganiak (UKSW), Marcin Poręba (UW), Wydawnictwo UKSW (monografia tłumaczeń wybranych prac wybitnego filozofa niemieckiego z Tybingi);

(9) Manfred Frank, Subjektivität und Selbstbewusstsein / Subjectivity and Selfconsciousness / Podmiotowość i świadomość siebie. Lecture in German with discussion in German, English and Polish (wydanie wykładu wygłoszonego w UKSW) Wydawnictwo UKSW (jako pozycja z serii Interdyscyplinaria);  

(10) Śladami Chopina w Dusznikach. Rozmowy z mistrzami i młodymi pianistami. Wydanie internetowe wywiadów w postaci nagrań oraz w postaci pisanej (jako pozycja w serii "Lasu Rzeczy").

Artykuły naukowe

(1) Opis filozoficzny modelu dzieła literackiego, „Sztuka i Filozofia” 1990, z. 3, str. 187-203

(2) Czytelnik idealny pism mistycznych Juliusza Słowackiego, „Pamiętnik Literacki” 1991, z. 1, str. 23-38 

(3) Doświadczenie światła, „Społeczeństwo Otwarte” 1994, nr 12, s. 17-23  

(4) Nagi bunt, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 2, str. 21-27

(5) O niemożliwości porozumienia, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 7-8, str. 15-20

(6) O bezpotrzebie porozumienia, „Społeczeństwo Otwarte” 1995, nr 9, str. 19-24

(7) Makabra w mistycznym teatrze Juliusza Słowackiego, „Polska Sztuka Ludowa. Konteksty” 1995, nr 3-4, str. 77-83

(8) Dlaczego warto bronić istnienia świata, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 1, str. 18-26

(9) Słowackiego koncepcja poznania i twórczości, „Pamiętnik Literacki” 1999, z. 4, str. 49-82

(10) Słowacki postmodernistyczny? [w:] Słowacki współczesny, red. Marek Troszyński, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN 1999, str. 145-163

(11) Powrót do natury, [w:] Metamorfozy ciała. Świadectwa i interpretacje, red. Dariusz Czaja, Warszawa, Contago 1999

(12) Dramaty Słowackiego w teatrze Grotowskiego, "Pamiętnik Teatralny" 2000, z. 1/4, str. 374-402

(13) Groteska u Słowackiego, [w:] Romantyzm. Poezja. Historia. Prace ofiarowane Zofii Stefanowskiej, red. Maria Prussak i Zofia Trojanowiczowa, Warszawa, Instytut Badań Literackich PAN. Wydawnictwo 2002, str. 201-217

(14) Wyobraźnia mistyczna Juliusza Słowackiego, [w:] Wyobraźnia jako jaźń twórcza. Studia z etyki, literatury i sztuki, red. Ewa Podrez i Antoni Czyż, Warszawa, Wydawnictwo Neriton 2002, str. 157-172

(15)"Wisła" Stefana Żeromskiego - misterium przyrody i historii, [w:] Czytanie modernizmu. Studia pod redakcją Marii Olszewskiej i Grzegorza Bąbiaka, Warszawa, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego 2004, str. 313-329

(16) Pani Bieda jako Muza i Reformatorka. Późne pisma Juliusza Słowackiego [w:] Dzieło św. Franciszka z Asyżu. Projekcja w kulturze polskiej i duchowości XIX i XX wieku, red. Dorota Kielak, Janusz Odziemkowski, Janusz Zbudniewek, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2004, str. 31-50

(17) Historia i Opatrzność. Nauczanie społeczne Prymasa Józefa Kardynała Glempa w okresie przełomu lat osiemdziesiątych [w:] Trwać pod spojrzeniem Pana. Księga Pamiątkowa Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie dla Jego Eminencji Księdza Kardynała Józefa Glempa, red. ks. biskup Andrzej F. Dziuba, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2004, s. 255-270

(18) Hermeneutyka piękna. Koncepcja sztuki i estetyki Józefa Kremera, [w:] Polska krytyka literacka w XIX wieku, red. Mirosław Strzyżewski, Toruń, Centrum Edukacji Europejskiej 2005, str. 225-245

(19) Epistolografia jako projekt rozwoju samoświadomości. Listy Zygmunta Krasińskiego do Augusta Cieszkowskiego i Bronisława Trentowskiego, [w:] Zygmunt Krasiński. Pytania o twórczość, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Maria Prussak, Ewa Szczeglacka, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2005, str. 161-183

(20) Świat Żeromskiego czyli Polska. Początek drogi - Polska w "Dziennikach" (1882-1891), [w:] Światy Żeromskiego. Studia pod redakcją Marii Jolanty Olszewskiej i Grzegorza Pawła Bąbiaka, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2005, s. 319-338

(21) Człowiek-słońce i stwarzanie świata w poezji Juliana Przybosia, [w:] Poezja i astronomia, red. Bogdan Burdziej i Grażyna Halkiewicz-Sojak, Toruń, Wydawnictwo UMK 2006, str. 509-529

(22) "Psalmy Przyszłości", czyli spotkanie Hrabiego Henryka z Pankracym, [w:] Księga Psalmów. Modlitwa. Przekład. Inspiracja, red. Piotr Mitzner, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2007, s. 142-160

(23) Elementy irracjonalizmu w estetyce Józefa Kremera, [w:] Józef Kremer (1806-1875), redaktor tomu Jacek Maj, [w serii:] Ars vetus et nova, red. serii Wojciech Bałus, tom XXV, Instytut Historii Sztuki Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków, Universitas 2007, s. 283-300

(24) Doświadczenie religijne i doświadczenie estetyczne w nabożeństwie gorzkich żalów, [w:] Gorzkie żale przybywajcie... Studia i szkice w 300-lecie powstania nabożeństwa gorzkich żalów, red. ks. prof. Stanisław Urbański, ks. lic. Janusz Śmigiera CM, Warszawa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2008

(25) Rozpacz i walka z nihilizmem. "Fantazja konania" Zygmunta Krasińskiego, [w:] Nihilizm. Studia o literaturze XIX i XX wieku, red. Mikołaj Sokołowski, Jarosław Ławski, Białystok, Uniwersytet w Białymstoku 2009, s. 331-356

(26) [recenzja książki:] Daniel Valsecchi, Między polityką a metapolityką. Samoobjawienie romantycznej twórczości Adama Mickiewicza (1817-1835), Kraków, Universitas 2007, [w:] "Wiek XIX", rok I (XLIII) 2008, s. 189-208. 

(27) Prawda doświadczenia wewnętrznego w romantycznej refleksji o literaturze, [w:] Prawda w literaturze. Studia pod redakcją Andrzeja Tyszczyka, Jarosława Borowskiego, Ireneusza Piekarskiego, [w serii] Literatura w kręgu wartości, red. Stefan Sawicki, Towarzystwo Naukowe KUL, Katolicki Uniwersytet Lubelski im. Jana Pawła II, Lublin 2009, s. 491-510

(28) Romantyczne doświadczenie wewnętrzne [w:] Chrześcijańskie dziedzictwo duchowe narodów słowiańskich, t. I: Literatura, red. Zofia Abramowicz i Jarosław Ławski, Białystok 2009,  

(29) Bohater tragiczny wobec nieskończoności – "Zawisza Czarny" Juliusza Słowackiego, [w:] Zapomniany dramat, red. Maria Jolanta Olszewska, Krystyna Rutkowska, t I: Warszawa, UW 2010, s. 31-44 

(30) Walka o Słowo. Odpowiedź Spirydionowi Prawdzickiemu, Acta Universitatis Wratislaviensis,   No 3267, Prace Literackie L, Wrocław 2010, s. 51-70.

(31) Doświadczenie wewnętrzne jako źródło mowy. Medytacja w filozofii i poezji [w:] Medytacja. Sposób poznania, postawa intelektualna, gatunek dyskursu, red. Teresa Kostkiewiczowa i Magdalena Saganiak, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2010, s. 145-167. 

(32) [Głos w dyskusji redakcyjnej Mistrz i uczeń] [w:] "Wiek XIX", rok III (XLV) 2010, s. 122-127. 

(33) Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza jako projekt nowej podmiotowości, [w:] Dyskursy krytycznoliterackie 1764-1918. Wokół Słownika polskiej krytyki literackiej, cz. 1, red. Grażyna Borkowska i Magdalena Rudkowska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2010, s. 75-99

(34) Natchnienie w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, [w:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Marii Kalinowskiej, Jarosława Ławskiego i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011, s. 87-110

(35) Od słowa do Słowa. Praca nad pojęciem i symbolem w późnej twórczości romantycznej [w:] Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, red. tomu Andrzej Borkowski, Justyna Urban, Siedlce 2011, w serii "Colloquia litteraria sedlcensia", red. serii Roman Mnich, t. X, stowarzyszenie "tutajteraz", s. 21-33

(36) Wewnętrzne doświadczenie nocy i ciemności, [w:] Noc. Symbol – temat – metafora, t. I: Wokół "Straży nocnych" Bonawentury, red. Jarosław Ławski, Krzysztof Korotkich, Marcin Bajko, Naukowa seria wydawnicza "Czarny Romantyzm", Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2011, s. 33-52

(37) Editore – traditore? Modernizacja pisowni wobec architektoniki słowa wypowiedzi artystycznej, "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 1/2011, red. Mirosław Strzyżewski i Magdalena Bizior-Dombrowska, s. 13-19

(38) Pornic. Topografia doświadczenia wewnętrznego, [w:] Geografia Słowackiego, red. Dorota Siwicka i Marta Zielińska, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 305-318

(39) Ezoteryczny apokryf platoński – dialogi filozoficzne Słowackiego [w:] Jaki Słowacki? Studia i szkice w dwusetną rocznicę urodzin poety, red. Ewa Grzęda i Marian Ursel, Wydawnictwo WTN, Wrocław 2012, s. 145-157. 

(40) "Horsztyński" Juliusza Słowackiego, czyli o tym, jak trudno być bohaterem romantycznym, [w:] Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. Jacka Brzozowskiego, Mirosława Skrzypczyka i Marka Stanisza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 355-369.

(41) Ż jak Żoliborz, [wstęp krytycznoliteracki do:] Ż jak Żoliborz. Poetycki pejzaż Żoliborza. Pokłosie konkursów literackich "Żoliborz w poezji", wybór, redakcja i wstęp Magdalena Saganiak, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Warszawa 2012, s. 5-23. 

(42) Inność i obcość poezji Słowackiego jako wartość, [w:] Debaty "Artes Liberales", Tom V: Co Słowacki ma nam dziś do powiedzenia?, red. M. Kalinowska, J. Kieniewicz, Wydział Artes Liberales, Wydawnictwo Naukowe Sub Lupa, Warszawa 2012, s. 71-79 (oraz udział w dyskusji). 

(43) O niemożliwości przekładu międzykulturowego. Teza prowokacyjna, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski, red. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 93-114; znaków 54243/62865; 1,57 arkusza

(44) Bourne. Podmiotowość znaleziona na marginesie, czyli o metafizyce w sztuce masowej, [w:] Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, red. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński, Katowice, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 169-190, znaków 33451/38802; 0,97 arkusza + streszczenie 1530 (0,038 arkusza)

(45) "Wokół nihilizmu" Mateusza Wernera – od negacji do entropii. Głos w dyskusji, "Kronos" 2013 nr 4, s. 158-175, znaków 50410/58382, 1,46 arkusza (6 punktów)

(46) Liryczność a poznanie wewnętrzne, [w:] Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Ewangelina Skalińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 153-186, znaków 50672/58600; 1,47 arkusza

(47) Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze, "Tematy i Konteksty" 2013, 3 (8), s. 78-76, znaków 40450/46661; 1, 17 arkusza (4 punkty)

(48) Doświadczenie wewnętrzne i kształtowanie podmiotowości w listach Mickiewicza, [w:] Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety z perspektywy współczesnej, red. naukowa: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski, Tomasz Jędrzejewski, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 143-150, znaków 14250/16500; 0,4125 arkusza

(49) Zygmunta Krasińskiego "Kilka słów o Juliuszu Słowackim" a zagadnienie istoty języka i poezji, [w:] Zygmunt Krasiński. W świetle i cieniu myśli romantycznej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014, red. Mirosław Strzyżewski, s. 143-170; znaków 43300/50600; 1,265 arkusza

(50) Projekt podmiotowości romantycznej a postmodernizm, [w:] Romantyzm w lustrze postmodernizmu (i odwrotnie), red. Wojciech Hamerski, Michał Kuziak, Sławomir Rzepczyński, Warszawa, Wydawnictwo IBL PAN 2014, s. 93-118, znaków ok. 47400/54700; 1,36 arkusza

(51) Lektura dramatu – czyli o możliwej wyższości czytelnika dramatu nad widzem spektaklu, [w:]  Dramat w tekście, tekst w dramacie, red. Artur Grabowski, Jacek Kopciński, Warszawa 2014, Warszawa, Wydawnictwo IBL 2014, s. 27-48, ISBN 978-83-64703-10-2, znaków ok. 47000; 1,175 arkusza

(52) Estetyka "Róży" Stefana Żeromskiego, "Bibliotekarz Podlaski", rocznik: XV nr 2 (XXIX), s. 68-79, znaków ok. 29240; 0, 73 arkusza

(53) Słowo w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza, [w:] Znaczenie – tekst – kultura. Prace ofiarowane Profesor Elżbiecie Janus, red. Anna Kozłowska, Agnieszka Świątek, Warszawa, Wydawnictwo UKSW 2014, s. 293-312; znaków ok. 44000; 1,1 arkusza

(54) Estetyka "Róży" Stefana Żeromskiego, [w:] Żeromski. Piękno i wolność. Studia, idea i układ tomu: Jarosław Ławski, redakcja naukowa: Anna Janicka, Iwona E. Rusek, Grzegorz Czerwiński, Białystok-Rapperswil 2014-2015, s. 143-154, znaków ok. 29240; 0, 73 arkusza

(55) Społeczeństwo – wolność – uniwersytet , "Ethos" nr 109, styczeń-marzec 2015, s. 321-332, ok. 32 000 znaków, 0,8 arkusza (czasopismo na liście ERIH, 12 pkt.)

(56) Identity and difference in the experience of a work of art, [w:] Resemblance and Difference. The Problem of IdentityПодобие и pозличие.  Проблема  идентичности,  red. T. Dobrzyńska, R. Kuncheva, Foreword T. Dobrzyńska, Sofia 2015: IBL PAN i IL BAN, wyd. Direct Services, s. 138-151, znaków ok. 47 000; 1,175 arkusza

(57) Dynamika formy w "Poetyce" Arystotelesa, [w:] Seminaria bielańskie. Prace ofiarowane profesor Teresie Kostkiewiczowej, red. Tomasz Chachulski, Dorota Kielak i Magdalena Ślusarska, Warszawa 2015, s. 395-416, ok. 39 000 (45 300) znaków  

(58) Od formy otwartej do formy zamkniętej? "Pan Tadeusz" jako pytanie o możliwość wielkiej całości [w:] Pan Tadeusz. Poemat - postacie - recepcja, pod red. Andrzeja Fabianowskiego i Ewy Hoffmann-Piotrowskiej, Wydawnictwo UW, Warszawa 2016, s. 185-208, znaków ok. 62 000; 1,55 arkusza  

(59) Geniusz, [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, redakcja naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, Instytut Badań Literackich PAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń–Warszawa 2016, s. 416-426, ok. 34 700 (40 060) znaków

(60) Natchnienie, [w:] Słownik polskiej krytyki literackiej 1764–1918. Pojęcia – terminy – zjawiska – przekroje, red. naukowa Józef Bachórz, Grażyna Borkowska, Teresa Kostkiewiczowa, Magdalena Rudkowska i Mirosław Strzyżewski, Instytut Badań Literackich PAN Uniwersytet Mikołaja Kopernika Toruń–Warszawa 2016, s. 35-46, ok. 35 400 (40 900) znaków

 (61) Od scjentyzmu do monizmu i "mistycyzmu laboratoryjnego". Naukowość w sztuce młodopolskiej [recenzja książki: Małgorzata Okulicz-Kozaryn, Naukowość utajona? Konsekwencje scjentyzmu w literaturze Młodej Polski, Wydawnictwo Naukowe UAM w Poznaniu], "Wiek XIX" rok IX (LI) 2016, s. 681-686, ok. 11 800 (13 500) znaków http://wiekxix.pl/pl/biezacy_numer

(62) Dynamika struktury. Badania teoretyczne w Pracowni Poetyki Historycznej IBL PAN, [w:] IBL w PRL, red. Elżbieta Kiślak, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2016, s. 387-409, ok. 34 000 (39 000) znaków

(63) Wspomnienia. Helena Żytkowicz [jedna z części wspomnień kilku autorów], "Wiek XIX" rok IX (LI) 2016, s. 738-739

(64) Między aktem świadomości a wypowiedzią. Technika strumienia świadomości jako metafora sztuki, "Prace Filologiczne. Literaturoznawstwo" 2017, nr 7(10), s. 141-156, ok. 35 000/40; 1,015 arkusza, ISSN: 2084-6045 (Print) ISSN: 2658-2503 (Online) DOI: 10.32798 DOI: https://doi.org/10.32798/pflit.84

(65) Niepoznawalność – nieskończoność – kreacyjność – słowo [w:] Nieskończoność. Badania interdyscyplinarne, red. M. Saganiak, A. Kozłowska, D. Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2017, s. 247-256, 18 300 (21 200) znaków; 0,53 arkusza

(66) Inwokacja do mowy polskiej w języku ojczystym, czyli samoświadomość języka, [w:] Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Wydawnictwo NCK i Wydawnictwo naukowe UKSW, Warszawa 2018, s. 186-210, ok. 55 300 (64 300) znaków; 1,6 arkusza

(67) (razem z Mateuszem Wernerem) Wprowadzenie [do:] Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja, red. M. Saganiak, M. Werner, M. Woźniewska-Działak, Ł. Kucharczyk, Wydawnictwo NCK i Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2018, ok. 12 800 (14 700) znaków; 0,3675 arkusza

(68) Ekspresja romantyczna jako formowanie [w:] Liryka Mickiewicza. Uczucia – świadectwa – ekspresje, red. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski, Warszawa, Wydawnictwa UW 2018, s. 11-29 (ok. 45 400); 1,135 arkusza

(69) Episteme jako zasada połączenia uniwersytetu ze światem, [w:] Uniwersytet XXI wieku. Nauka i lokalność, red. Jarosław Ławski i Kamil K. Pilichiewicz, Białystok 2018, s. 25-34, ok. 22 780 znaków; 0, 5695 ark. 

(70) Struktura wiedzy ludzkiej według Mickiewicza, [w:] Mickiewicz: przewodnik duchowy – intelektualny – polityczny, red. Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski, Warszawa, Wydawnictwo UW 2019, s. 161-174, ok. 35 900 znaków, 0, 8975 ark., 

(71) Musicality as a force shaping literary works. An aesthetic study, "Colloquium Helveticum"  n. 48 : Musik und Emotionen in der Literatur/ Musique et Émotions dans la littérature/ Music and Emotions in Literature, red. Corinne Fournier Kiss, Aisthesis Verlag, Bielefeld 2019 [publikacja w języku angielskim], ok. 59 000 znaków, 1, 475 ark., ISBN 978-3-8498-1391-8, ISSN 0179-3780

(72) Wyzwolenie etyki z władzy dyskursu. W stronę nowej teorii kompetencji językowej, [w:] W kręgu ideologii, red. naukowa J. Nowotniak, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2019, s. 93-119, ok. 58 000 znaków, 1,45 ark., ISBN 978-83-8030-337-9

(73) Doświadczenie wewnętrzne jako forma dzieła sztuki [w:] Świat wewnątrz nas, red. Agnieszka Gałkowska i Marek Stanisz, Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2019, t. I, s. 10-35, ok. 62 000 zn., 1,55 ark.,  ISBN 978-83-7996-613-4

(74) Tożsamość i różnica w doświadczeniu dzieła sztuki, [w:] Byt. Badania interdyscyplinarne. Studia pod redakcją Magdaleny Saganiak, Anny Kozłowskiej i Mateusza Wernera, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2019, s. 107-116, ok. 24 300 znaków, ISBN 978-83-8090-715-7 (wersja elektroniczna)

(75) Sztuka literacka a struktura świadomości czasu, [w:] Czasoprzestrzeń. Badania interdyscyplinarne, red. Magdalena Saganiak, Anna Kozłowska i Dominik Sulej, Wydawnictwo Naukowe UKSW, Warszawa 2020, s. 109-124, 33 800 znaków, 0,77 ark., ISBN 978-83-8090-712-6 (wersja drukowana); 978-83-8090-713-3 (wersja elektroniczna)

(76) Jak można zrozumieć Drugiego? Bachtin i Habermas, „Ethos” 33(2020) nr 1(129), s. 69-90, DOI 10.12887/33-2020-1-129-06

(77) Prawda i Wolność. Zryw 1980-84 jako romantyczny Czyn. Analiza homilii ks. Jerzego Popiełuszki, [w:] Wizje romantyzmu w literaturze, sztuce i publicystyce XX wieku, red. Andrzej Waśko, Kraków 2020, 45 700 znaków

(78) Jedność w różnicy. Spór jako wyraz jedności [w:] Humanistyka między narodami. Interdyscyplinarne studia polsko-ukraińskie, red. Jarosław, L. Suchanek, Białystok 2020.

W druku

(79) Słowo badacza wobec słowa twórcy – problemy metodologiczne i etyczne, [w:] Odpowiedzialność za słowo, red. Magdalena Saganiak, Dominik Sulej, Szymon Kurpanik, Weronika Rychta, Wydawnictwo UKSW, Warszawa 2021 35 150 znaków, 0,88 arkusza. 

(80) "Psalm Żalu" i "Psalm Dobrej Woli", czyli zamknięcie historiozofii Zygmunta Krasińskiego, "Wiek XIX" 2020

Wywiady

Wywiady w ramach projektu badawczego: Instytut Badań Literackich w życiu naukowym i kulturalnym PRL w latach 1948-89 ; kierownik: dr hab. Elżbieta Kiślak (IBL PAN) – udostępniane w formie nagrań i transkryptów w Archiwum IBL PAN

(1) Strukturalizm w IBL PAN, Rozmowa z prof. Kazimierzem Bartoszyńskim w dniu 12 marca 2012 (nagranie 2 godz. 40 min.; transkrypt 39 stron); Archiwum IBL PAN 

(2) Strukturalizm w IBL PAN, Rozmowa z prof. Michałem Głowińskim w dniach 16 i 24 lipca 2012 (nagranie 3 godz. 45 min.; transkrypt 57 stron); Archiwum IBL PAN

(3) Strukturalizm w IBL PAN, Rozmowa z prof. Aleksandrą Okopień-Sławińską i prof. Januszem Sławińskim w dniu 17 VII 2012 (nagrane 2 godz; transkrypt 35 stron); Archiwum IBL PAN

Hasła słownikowe

(1) Inny słownik języka polskiego, t. 1-2, red. Mirosław Bańko, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2000 [wkład około 30 000 wierszy, tj. około 1000 stron znormalizowanego maszynopisu] 

(2) Uniwersalny słownik języka polskiego, t. 1-4, red. Stanisław Dubisz, Warszawa, Wydawnictwo Naukowe PWN 2003 [wkład około 4 800 wierszy, około 160 stron znormalizowanego maszynopisu]

Artykuły popularyzatorskie

(1) „Siła fatalna” romantyzmu, „Tygodnik Polski” 29 (297), 17 VII 1988 (pod pseudonimem Magdalena Neska)

(2) Pełnia chrześcijańskiej cywilizacji, „Tygodnik Polski” 38 (306), 18 IX 1988

(3) Możliwe i niemożliwe. Ku reformie szkolnictwa, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 11, str. 31-38

(4) Wątpię, więc świat istnieje. Nagroda Nobla dla Wisławy Szymborskiej, „Społeczeństwo Otwarte” 1996, nr 12, str. 45-46

(5) Polonez. O tradycji w szkole i nie tylko, „Społeczeństwo Otwarte” 1997 nr 3, str. 31-37

(6) Humor to sposób bycia. Rozmowa ze Zbigniewem Lengrenem, „Społeczeństwo Otwarte” 1997, nr 5, str. 14-16

(7) Sen o epoce komputera łupanego, „Społeczeństwo Otwarte” 1997, nr 9, str. 28-31

(8) Wszystko, czego nie chcecie wiedzieć o seksie i nigdy byście nie zapytali. Kurs dla początkujących i zaawansowanych z atrakcjami, „Społeczeństwo Otwarte” 1998, nr 2, str. 15-21

Publikacje literackie pod redakcją

(1-5) seria "Lasu Rzeczy"; 5 debiutanckich tomików poetyckich: 
Katarzyna Bujnowska, Zeszpeceni słowami; Paweł Kuciński, Rekonwalescencje; Iwona Kwiatkowska-Milińska, Strumienie; Adam Roguski, Mizantrop; Magdalena Woźniewska, Na brzegu ciszy; red. Magdalena Saganiak i Piotr Müldner-Nieckowski, Piece: Dom Wydawniczy Rogoża 2004

(6) Ż jak Żoliborz. Poetycki pejzaż Żoliborza. Pokłosie konkursów literackich "Żoliborz w poezji", wybór, redakcja i wstęp Magdalena Saganiak, Warszawa: Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy 2012, ss. 130.

(7) My z Niej wszyscy. Polskie wiersze o niepodległości, wyb. i oprac. Piotr Müldner-Nieckowski, Magdalena Saganiak, Warszawa : Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej im. płk. dypl. Mariana Porwita 2018, ss. 265.  

Ordery i odznaczenia

  • Medal Komisji Edukacji Narodowej (przyznany w 2001 roku)
  • Brązowy Krzyż Zasługi (przyznany w 2005 roku).

🇬🇧 Texts in english

Articles published in English

Identity and difference in the experience of a work of art, 
trans. by Elżbieta Krajewska-Feryniec
[in:] Resemblance and Difference. The Problem of IdentityПодобие и pозличие.  Проблема  идентичности,  ed. Teresa Dobrzyńska, Raya Kuncheva, Foreword Teresa Dobrzyńska, Sofia: IBL PAN i IL BAN, Direct Services 2015, pp. 138-151

Musicality as a force shaping literary works. An aesthetic study, 
trans. by Jan Sosnowski 
[in:] Corinne Fournier Kiss (ed.), Colloquium Helveticum  n. 48 : Musik und Emotionen in der Literatur/Musique et Émotions dans la littérature/ Music and Emotions in Literature, Aisthesis Verlag, Bielefeld, 2019

Expanding Subjectivity. Some Conceptions of Identity in Polish Romantic Culture, 
trans. by Jan Sosnowski 
to be published in: Podmiot – tożsamość, świadomość, niepodległość / Subject – Identity, Selfconsciousness, Independence, by Magdalena Saganiak, Marcin Poręba

English summaries in books published in Polish

Summary
trans. by Elżbieta Krajewska-Feryniec
[to:] Magdalena Saganiak, Człowiek i doświadczenie wewnętrzne. Późna twórczość Mickiewicza i Słowackiego [Man and inner experience. The late poetry of Adam Mickiewicz and Juliusz Słowacki], Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego 2009, pp. 442

To the Patient Reader. Summary and recapitulation 
trans. by Tristan Korecki
[to:] Magdalena Saganiak, Logos Juliusza Słowackiego. Struktura myśli i tekstu [Juliusz Słowacki's Logos. The structure of though and text], Warszawa: Wydawnictwo Naukowe UKSW 2021, pp. 410 

English traslations of some articles published in Polish

Inner experience as a form of literary work, 
trans. by Tristan Korecki 
Polish version printed as: 
Doświadczenie wewnętrzne jako forma dzieła sztuki [in:] Świat wewnątrz nas, ed. Agnieszka Gałkowska, Marek Stanisz, Rzeszów: Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego 2019, vol. I, pp. 10-35

Invocation to the Polish language in the mother tongue, or the self-consciousness of language, 
trans. by Tristan Korecki 
Polish version printed as:
Inwokacja do mowy polskiej w języku ojczystym, czyli samoświadomość języka, [in:] Społeczeństwo polskie dziś: samoświadomość – uznanie – edukacja, ed. Magdalena Saganiak, Mateusz Werner, Magdalena Woźniewska-Działak, Łukasz Kucharczyk, Warszawa: Wydawnictwo NCK i Wydawnictwo naukowe UKSW 2018, pp. 186-210.