Image

Działalność naukowa dr hab. Magdaleny Saganiak

Wybór artykułów naukowych

 • Editore – traditore? Modernizacja pisowni wobec architektoniki słowa wypowiedzi artystycznej, "Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie" 1/2011, red. Mirosław Strzyżewski i Magdalena Bizior-Dombrowska, s. 13-19 [dostęp tutaj]
 •  Natchnienie w prelekcjach paryskich Adama Mickiewicza [w:] Prelekcje paryskie Adama Mickiewicza wobec tradycji kultury polskiej i europejskiej. Praca zbiorowa pod red. Marii Kalinowskiej, Jarosława Ławskiego i Magdaleny Bizior-Dombrowskiej, Wydawnictwa UW, Warszawa 2011, s. 87-110 [dostęp tutaj]
 •  Od słowa do Słowa. Praca nad pojęciem i symbolem w późnej twórczości romantycznej [w:] Symbol w kulturze: funkcje i semantyka, red. tomu Andrzej Borkowski, Justyna Urban, Siedlce 2011, w serii "Colloquia litteraria sedlcensia", red. serii Roman Mnich, t. X, stowarzyszenie "tutajteraz", s. 21-33 [dostęp tutaj]
 •  Ezoteryczny apokryf platoński – dialogi filozoficzne Słowackiego [w:] Jaki Słowacki? Studia i szkice w dwusetną rocznicę urodzin poety, red. Ewa Grzęda i Marian Ursel, Wydawnictwo WTN, Wrocław 2012, s. 145-157 [dostęp tutaj]
 • "Horsztyński" Juliusza Słowackiego, czyli o tym, jak trudno być bohaterem romantycznym, [w:] Stolice i prowincje kultury. Księga Jubileuszowa ofiarowana Profesor Alinie Kowalczykowej, pod red. Jacka Brzozowskiego, Mirosława Skrzypczyka i Marka Stanisza, Wydawnictwo IBL PAN, Warszawa 2012, s. 355-369. [dostęp tutaj]
 •  Ż jak Żoliborz, [wstęp krytycznoliteracki do:] Ż jak Żoliborz. Poetycki pejzaż Żoliborza. Pokłosie konkursów literackich "Żoliborz w poezji", wybór, redakcja i wstęp Magdalena Saganiak, Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy, Warszawa 2012, s. 5-23  [dostęp tutaj]
 •  O niemożliwości dialogu międzykulturowego. Teza prowokacyjna, [w:] Pogranicza, Kresy, Wschód a idee Europy. Seria I: Prace dedykowane Profesor Swietłanie Musijenko, idea i wstęp Jarosław Ławski, red. Anna Janicka, Grzegorz Kowalski, Łukasz Zabielski, Białystok 2013, s. 93-114; znaków 54243/62865; 1,57 arkusza [dostęp tutaj]
 •  Bourne. Podmiotowość znaleziona na marginesie, czyli o metafizyce w sztuce masowej [w:] Zanikanie i istnienie niepełne. W labiryntach romantycznej i współczesnej podmiotowości, red. Aleksandra Dębska-Kossakowska, Paweł Paszek, Leszek Zwierzyński, Katowice, Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013, s. 169-190, znaków 33451/38802; 0,97 arkusza + streszczenie 1530 (0,038 arkusza) [dostęp tutaj]
 •  "Wobec nihilizmu" Mateusza Wernera – od negacji do entropii. Głos w dyskusji, Kronos 2013 nr 4 [dostęp tutaj]
 •  Liryczność a poznanie wewnętrzne [w:] Liryczność – w kręgu problemów estetyki, teorii i historii literatury, red. Bernadetta Kuczera-Chachulska, Ewangelina Skalińska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2013, s. 153-186, znaków 50672/58600; 1,47 arkusza [dostęp tutaj]
 •  Poetyka opisowa wśród współczesnych nauk o literaturze, Tematy i Konteksty 2013, 3 (8), s 78-96, znaków 40450/46661; 1, 17 arkusza (4 punkty) [dostęp tutaj]
 •  Doświadczenie wewnętrzne i kształtowanie podmiotowości w listach Mickiewicza [w:] Mickiewicz niedoczytany. Korespondencja poety z perspektywy współczesnej, red. naukowa: Ewa Hoffmann-Piotrowska, Andrzej Fabianowski, Tomasz Jędrzejewski, Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014, s. 143-150, znaków 14250/16500; 0,4125 arkusza [dostęp tutaj]
 •  Lektura dramatu – czyli o możliwej wyższości czytelnika dramatu nad widzem spektaklu [w:] Dramat w tekście, tekst w dramacie, red. Artur Grabowski, Jacek Kopciński, Warszawa 2014, Warszawa, Wydawnictwo IBL 2014, s. 27-48, ISBN 978-83-64703-10-2, znaków ok. 47000; 1,175 arkusza [dostęp tutaj]
 •  "Estetyka "Róży" Stefana Żeromskiego, "Bibliotekarz Podlaski", rocznik: XV nr 2 (XXIX), s. 68-79, znaków ok. 29240; 0, 73 arkusza [dostęp tutaj]
 • Identity and difference in the experience of a work of art, [w:] Resemblance and Difference. The Problem of IdentityПодобие и pозличие.  Проблема  идентичности,  red. T. Dobrzyńska, R. Kuncheva, Foreword T. Dobrzyńska, Sofia 2015: IBL PAN i IL BAN, wyd. Direct Services, s. 138-151, znaków ok. 47 000; 1,175 arkusza (całość 304 strony) [dostęp tutaj]
 •  W druku: hasła: Geniusz i Natchnienie do Słownika Krytyki Literackiej 1764-1918, red. G. Borkowska, T. Kostkiewiczowa, M. Strzyżewski i in., Toruń 2016.

Spis publikacji

Spis publikacji wydanych po uzyskaniu habilitacji (lata 2011 - 2016) [dostęp tutaj]